V roce 2019 pracovalo představenstvo Bytového družstva Na Klášterním 21/23 ve složení V.Matheislová, B.Trhlíková, K.Kopalová,

J.Černínová a M.Šťastný. Postupně se společné problémy a úkoly rozdělily mezi orgány BD a SV.

Stěžejním úkolem pro tento rok byla realizace převodu bytových jednotek do osobního vlastnictví, jak vyplynulo ze závěrů členské schůze z roku 2018.

Členové představenstva proto vytvořili tříčlenný „přípravný výbor“, ve kterém zpočátku pracovaly pí Matheislová, pí Kopalová a p.Šťastný, později pí Matheislová, pí Černínová a p.Šťastný a pomáhal i p.J.Kučera. 

Ve spolupráci s Mgr.Z.Kašpárkem připravovali a zajišťovali smlouvy  o převodu mimořádného vkladu 5 000,- Kč na účet BD a ve večerních hodinách umožňovali podpisy členů BD na těchto smlouvách, zjišťovali potřebné konkrétní údaje k jednotlivým bytům nutné k sepsání smlouvy o převodu,vypracování návrhu BD na vklady vlastnického práva  do katastru nemovitostí pro všechny smlouvy o převodech bytů, zajišťovali ověřování svých podpisů a mnoho dalších  administrativních výkonů.

Protože byl dům koncem roku prohlášením vlastníka rozdělen na jednotlivé bytové jednotky, bylo nutné v souladu s platnou legislativou za bytové družstvo vypracovat a zaplatit daň z nemovitosti.

Tento „přípravný výbor“ spolupracoval při založení Společenství vlastníků Na Klášterním 21/23 a byl nápomocný při vypracování Návrhu na zápis společenství vlastníků do  veřejného rejstříku, aby se mohly realizovat další vklady do katastru nemovitostí. 

Kromě toho představenstvo BD vykonávalo jako každý rok běžné činnosti spojené se správou, údržbou a provozem bytového domu.

Pravidelně projednávalo a zajišťovalo záležitosti členů v oblasti pronájmu bytů a nebytových prostor, převod členských práv, úklid domů, drobné opravy, znovuzapojení do programu Graffiti, účetnictví a další spolupráci s firmou Austis aj. Jednání představenstva se v případě potřeby zúčastnili i členové kontrolní komise.

Převody bytových jednotek úspěšně během roku pokračovaly, takže k 31.12.2019 bylo již 16 bytů převedených do osobního vlastnictví a 6 bytů zůstává ve vlastnictví bytového družstva. Vzhledem k této situaci navrhuje představenstvo BD, aby počet členů představenstva byl nově

stanoven na tři – předs. -pí Matheislová, místopředs.- p.Šťastný a člen – pí Trhlíková. V tomto počtu by pracovalo představenstvo do likvidace BD.

 

 

Průběžné akce :

 

2.ledna - pí K.Kopalová předala pokladnu BD p. Šťastnému z důvodu dlouhodobého pracovního pobytu v zahraničí 

 

6.března – revize zařízení pro zásobování požární vodou, požární bezpečnosti staveb a kontrola hasicích zařízení /bez závad/

 

11.dubna – revize hromosvodů - shledána závada na uzemnění, objednána oprava u firmy Janda, opraveno 

 

24.dubna – založení Společenství vlastníků Na Klášterním 21/23 za přítomnosti JUDr. Jana Stránského v advokátní kanceláři Biem a Schýbal, po zapsání do Obchodního Rejstříku následovaly další převody bytů do osobního vlastnictví

 

2.května - výroční členská schůze, zpráva o činnosti a hospodaření BD

za rok 2018, informace o průběhu převodu bytů

 

16.května – závěrečná prohlídka stavebních úprav bytové jednotky č.7 v domě čp.1832, stavební odbor obecního úřadu nezjistil žádné závady, potvrdil, že stavba byla provedena v souladu s projektovou dokumentací a je dokončena a schopna užívání

 

24.června – proběhla revize plynových zařízení technikem p. Duškem, v bytech ani sklepech nebyly shledány závady bránící bezpečnému provozu

 

červenec – pí J.Černínová zajistila kontrolu obou patních vodoměrů, ty byly shledány vadnými a proto zajistila také jejich výměnu, ve vyúčtování vodného bude toto zohledněno

 

30.října – pí Černínová vzhledem k tomu, že se odstěhovala, odstoupila z funkce v představenstvu BD a výboru SV26.listopadu – společná členská schůze BD a SV, výbor SV byl doplněn novým členem Ing.Janem Kučerou, zvolen všemi platnými hlasy za paní Janu Černínovou, která se odstěhovala. Děkujeme jí za veškerou pomoc při práci v představenstvu BD i v SV 

 

Zapsala:   V.Matheislová

Připomínáme všem vlastníkům bytů, že do 31.1.2020 je nutné vyplnit a odeslat daňové přiznání - daň z nemovitosti (bytu )na finanční úřad pro Prahu 6.

Každý si ho musí podat sám, se svým rodným číslem a svou plochou bytu. Před vyplněním si přečtěte pokyny a podle nich postupujte. Finanční úřad na základě vašich údajů vypočte daň, ta se platí do 31.května každého roku.

Představenstvo BD na Klášterním 21/23 zve všechny členy na 

členskou schůzi dne 26.listopadu 2019 v 18:00 hod

Místo konání: sušárna v č.1832 (suterén)

 

Program:

 • Stav převodů bytů
 • Společenství vlastníků
 • Volba nového člena představenstva
 • Různé

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO ZAPSANÉ MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 

 

Dnem zápisu do katastru nemovitostí vzniká každému z nás povinnost podat do konce třetího měsíce následujícího po zápisu do KN „Přiznání k dani z nabytí“ 

 

Pokud jsou zapsaní jako majitelé manželé či jinak spojené osoby, podává jeden a druhého uvádí jako „ solidární osobu“.

Daň je nulová pro plné osvobození, ale přiznání se podat musí. Jako přílohu požadují výpis z KN – stačí kopie.

Pro nás platí zkrácená verze a osvobození dle § 8 – jsou tam na výběr § 6,7,8,9

Na stránkách finanční správy je k vyplnění interaktivní formulář k Dani z nabytí.

 

Není to Přiznání k dani z nemovitosti, to budou podávat ti, co následně neprodají a budou vlastníci k datu 1.1.2020 a to do 31.1.2020 na FÚ Praha 6

 

Následně každému FÚ vypočte daň z nemovitosti a tu bude muset každý majitel uhradit nejpozději do 31.5. v každém roce.

 

Další roky už nic nepodáváte, jen platíte podle zaslaných složenek či do datových schránek předpis platby.

Představenstvo BD na Klášterním 21/2

zve všechny členy na výroční členskou schůzi

dne 2.května 2019 v 18:00 hod

 

Místo konání: sušárna v č.1832 (suterén)

 

Program:

 1. Zpráva o činnosti BD v roce 2018
 2. Zpráva o hospodaření BD v roce 2018
 3. Informace ke vzniku společenství vlastníků
 4. Další převody bytů
 5. Různé

 

Na odkazu níže je ke stažení a k připomínkování návrh stanov SVJ. 

 

https://drive.google.com/open?id=1GO1d1YGDd4YumJu4YnCVoqTdIGXj9705tGEmyC8gLzo

 

Pokud k dokumentu máte připomínky, dokument stáhněte, okmentujte/pozměnte v režimu úprav a pak zašlete na emailovou adresu družstva, nebo vytiskněte a vhoďte do schránky družstva. Budou zvažovány pouze připomínky dodané do 21.4.2019.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

BYTOVÉHO DRUŽSTVA

 

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Na Klášterním 21/23, IČ 26772019, se sídlem Na Klášterním 1831/23, Praha 6, PSČ 162 00, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. Dr 5840 (dále jen „Družstvo“).

 

Předseda Družstva svolává tímto členskou schůzi, která se bude konat na adrese Na Klášterním 1831/23, Praha 6, PSČ 162 00 dne 12. 12. 2018 od 18 hod. s následujícím programem:

 

1)      Schválení zásad pro stanovení výše dalších členských vkladů členů Družstva

2)      Rozhodnutí o převodech bytových jednotek Družstva a schválení smluv o převodu bytových jednotek Družstva na členy Družstva

3)      Projednání procesu transformace bytového družstva na společenství vlastníků jednotek

4)      Volba člena představenstva

5)      Ukončení členské schůze

 

K jednotlivým bodům programu konání členské schůze, potažmo k návrhům usnesení k jednotlivým bodům programu:

 

Ad 1) Schválení zásad pro stanovení výše dalších členských vkladů členů Družstva

 

Návrh usnesení:

Členská schůze Družstva v souladu s čl. 24 odst. 2 písm. e) stanov Družstva tímto schvaluje zásady pro stanovení výše dalších členských vkladů Družstva, kdy tímto schvaluje, že další členský vklad každého člena Družstva činí 5.000,- Kč.

 

Zdůvodnění usnesení:

Příslušné rozhodnutí bylo projednáno v souladu s ustanovením čl. 24 odst. 2 písm. e) stanov Družstva.

 

Ad 2) Rozhodnutí o převodech bytových jednotek Družstva a schválení smluv o převodu bytových jednotek Družstva na členy Družstva

 

Návrh usnesení:

Členská schůze Družstva tímto rozhodla o převodu bytových jednotek na členy družstva - nájemce, se kterými mají být dále uzavřeny smlouvy o převodu bytových jednotek.

 

Zdůvodnění:

Vlastní bod projednán se zřetelem k ustanovení § 656 písm. m) zákona o obchodních korporacích.

 

Ad 3) Projednání procesu transformace bytového družstva na společenství vlastníků jednotek

 

Bude projednán a vysvětlen postup procesu transformace bytového družstva na společenství vlastníků jednotek.

 

 

 

Ad 4) Volba člena představenstva

 

Dosavadní člen představenstva p. Milan Tomin, nar. dne 21. 4. 1944, zemřel. Z tohoto důvodu bude dle čl. 36. bod 2) Stanov Družstva nutné zvolit na nejbližší členské schůzi nového člena představenstva.

 

 

 

100% účast nutná. Prosíme o účast, popřípadě prosíme o zajištění plné moci ideálně na člena předsednictva či jiné osoby, která se může schůze a hlasování účastnit. Nebuďte to VY, kdo vše zkazí!

 

Plnou moc je možné stáhnout zde: https://goo.gl/ym3LBZ

 

 

 

V Praze dne 2. 11. 2018

 

 

 

………………………………………………..

Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.

člen představenstva Bytového družstva Na Klášterním 21/23

                                    Zápis z výroční členské schůze

                          BD Na Klášterním 21/23

 

Datum konání:  9. dubna 2018

Přítomni:  viz prezenční listina

 

Program: 

·        Zahájení výroční členské schůze – předs. představenstva V. Matheislová

·        Seznámení s prací představenstva BD v roce 2018  -  V. Matheislová

Výroční zpráva

o   zpráva o činnosti BD v roce 2018 – pí V. Matheislová

o   zpráva o hospodaření BD v roce 2018 - pí K. Kopalová

o   zpráva kontrolní komise – p. M. Kučera

 

·        Členové byto vého družstva jednohlasně  schválili výroční zprávu i zprávu kontrolní komise.

·        Informace o stavu převádění bytů do osobního vlastnictví – p. Z. Kašpárek

        při zakreslování společných prostor došlo ke zdržení

        po prohlášení vlastníka bude následovat žádost o převod několika bytů do osobního vlastnictví, nejlépe nejprve jeden byt

        pak vznik společenství vlastníků, stanovy, nové orgány společenství vlastníků – souběh SJ a BD

        postupná likvidace družstva

        poplatek 5 000,- Kč za byt, Mgr. Kašpárek zjistí, zda je možno toto uhradit z peněz na účtu družstva

        první převod by mohl proběhnout cca v červenci

 

·        Různé:

o   oprava uzávěrů vody v některých bytech, po opravách bude následovat instalace digitálních vodoměrů

o   středové dveře v č.1831/23 se nezavírají – zajistit opravu u firmy Okna Macek

o   v č.1832/21 se někdy nedovírají vchodové dveře – zjistit důvod

o   systém rozdělování klíčů od bezpečnostní místnosti – proti podpisu pro členy žijící v domě

 

v Praze 9/4/2018

Zapsala: V. Matheislová        

Zveme všechny členy  Bytového družstva Na Klášterním 21/23 na výroční schůzi, která se koná 9.dubna 2018 v 18:00 v sušárně v suterénu domu č.21.

Program:

 1. Zpráva o činnosti bytového družstva
 2. Zpráva o hospodaření bytového družstva
 3. Zpráva kontrolní komise
 4. Informace k převodu bytů do osobního vlastnictví
 5. Různé

Představenstvo BD

 

Zveme všechny členy BD Na Klášternám 21/23 na členskou schůzi, která se koná 

v úterý 28.11.2017 v 18:00 hod.

Hlavním bodem programu bude volba nového člena do představenstva BD (je to důležité pro zápis do obchodního rejstříku), dále bude různé- ohlasy na úpravy v interiéru domů 21 a 23, vznik SVJ aj.

Níže je text dokumentu dostupného zde pro vyjádření zájmu pro převod jednotek do osobního vlastnictví.

 

 

Praha 3.8.2017

 

Vážený člene BD Na Klášterním 21/23,

 

Vzhledem k plánovanému převodu bytových jednotek do osobního vlastnictví (OV) a s tím spojeného založení Společenství vlastníků jednotek (SVJ), potřebujeme jako předsednictvo vědět vaše závazné rozhodnutí,zda o tento krok máte či nemáte zájem. Máte svobodné právo vyjádřit se k tomuto kroku kladně i záporně.

Vzhledem k tomu, že většina členů má o převod do OV zájem, bude jako následující krok potřeba připravit převodní smlouvy a s tím spojené náležitosti, které jsou časově i finančně zavazující a proto potřebujeme vědět s kým máme počítat a s kým ne.

V případě, že se ukáže, že ne všichni členové BD mají o převod zájem – bude fungovat BD vedle SVJ souběžně.

Náklady spojené s převodem budou hrazeny z prostředků BD.

 

Prosím tímto o ZÁVAZNÉ rozhodnutí – zakroužkuj vybrané

 

MÁM ZÁJEM O PŘEVOD DO OV

 

NEMÁM O PŘEVOD ZÁJEM

 

Jméno……………………………………………………………………………………………………………..

Podpis……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Vaši odpověď prosím pošlete emailem do 30.9.2017 na adresu: k.kopalova<zavinac/>hotmail.comči vhoďte vyplněný a podepsaný papír do schránky BD či do schránky K. Kopalové

 

V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat: 605537378